Thursday, January 27, 2022

4.03 – Крушево – Состанок со претставници од општината за продлабочена соработка за МИО…

4.03 – Крушево – Состанок со претставници од општината за продлабочена соработка за МИО

Од 11:30 до 14:00 часот, во СУ “Наум Наумовски – Борче”, на состанокот со СИТ координатори и директори на училиштата во Општина Крушево ќе се споделуваат предизвиците и постигањата во досегашните реализирани МИО активности во училиштата. Исто така, ќе се дискутира за наредните планирани МИО актвиности и можностите општината да ги поддржува училиштата во организирање и реализирање на МИО активностите.