Thursday, January 27, 2022

31.10 – Гостивар – Денови за меѓуетничка интеграција – Промоција на интегрирани активности со заедничко учество на ученици од четири средни училишта од општина Гостивар…

31.10 – Гостивар – Денови за меѓуетничка интеграција – Промоција на интегрирани активности со заедничко учество на ученици од четири средни училишта од општина Гостивар

Три групи со ученици од различни средни училишта од општина Гостивар ќе промовираат на Ден за меѓуетничка интеграција заеднички ученички активности пред родители, наставници, претставници од општината и локалната заедница. Над 80 ученици и 20 наставници ќе ги демонстрираат и објаснуваат преземените активности.