Thursday, January 27, 2022

27.10 – ОУ „Маршал Тито”, Струмица – Ден на меѓуетничка интеграција во образованиетo…

27.10 – ОУ „Маршал Тито”, Струмица – Ден на меѓуетничка интеграција во образованиетo

Групи со ученици од различни основни училишта од општина Струмица ќе промовираат на Ден за меѓуетничка интеграција заеднички ученички активности пред родители, наставници и претставници од општината. .