Wednesday, December 8, 2021

28.05 – Никиштани – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Јоаким Крчовски”…

28.05 – Никиштани – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Јоаким Крчовски”

Од 12:00 до 14:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, подрачното основно училиште “Христо Узунов“од Никиштани ќе реализира активност со своето партнер училиште, ЦОУ “Христо Узунов” од Волково. Ученици, членови на литературните секции од двете партнер училишта (на македонски и албански наставен јазик), ќе имаат можност да се запознаваат, другаруваат и заеднички да творат, во рамки на литературната секција која ќе биде организирана во ова училиште.