Friday, December 3, 2021

27.05 – Конче – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Гоце Делчев“…

27.05 – Конче – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Гоце Делчев“

Од 11:00 до 12:30, во рамки на програмата за мали грантови, ОУ “Гоце Делчев“од Конче,ќе реализира активност со ученици од двата наставни јазици застапени во училиштето. Ученици од петто одделение, од македонска и турска етничка припадност, заедно со своите наставници, најпрво ќе изработат албум со народни носии. Потоа на хамер со графикон, ќе ја претстават процентуалната застапеност на населението во Република Македонија.