Tuesday, October 26, 2021

26.11 – Врапчиште – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Кирил и Методиј“ од с. Ораовица…

26.11 – Врапчиште – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Кирил и Методиј“ од с. Ораовица, Радовиш и ОУ „Врапчиште“ од Врапчиште

Учениците од ОУ „Кирил и Методиј“ од с. Ораовица, Радовиш, ќе реализираат посета на нивните соученици од ОУ „Врапчиште“ од Врапчиште, каде заеднички ќе имаат ликовни и спортски активности.