Tuesday, September 28, 2021

25.04 – ОУ „Мирче Ацев“с.Лажани, Долнени – Заедничка ученичка активност…

25.04 – ОУ „Мирче Ацев“с.Лажани, Долнени – Заедничка ученичка активност

Од 12:00 до 14:00 часот, во рамки на програмата за Мали грантови,  двете партнер училишта ОУ „Мирче Ацев“ од с.Лажани и ОУ „Вера Циривири Трена“ од с.Дебреште, Долнени, ќе реализираат две активности. 20 ученици од 7-9 одделение од двете училишта, ќе учествуваат на квиз натпревар. Друга етнички мешана група на ученици од 8 и 9 одделение, исто така од двете училишта, ќе дебатира на тема „Мојата идна професија“.