Friday, December 3, 2021

25.03 – Скопје – Заеднички ученички активности во ОУ „Јоаким Крчоски“ од Волково…

25.03 – Скопје – Заеднички ученички активности во ОУ „Јоаким Крчоски“ од Волково

Во рамки на програмата за мали грантови, учениците од македонски и албански наставен јазик од централното и подрачното училиште од с. Никиштани, кои се членови на литературните секции, ќе имаат неколку заеднички работилници. На оваа работилница учениците во помали групи ќе изработуваат литературни творби на тема „Другарување“.