Friday, January 21, 2022

23.03 –Скопје – Заеднички ученички активности во ОУ „Братство“ од Карпош…

23.03 –Скопје – Заеднички ученички активности во ОУ „Братство“ од Карпош

Од 11:00 до 13:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето, во партнерство со ОУ „Вера Циривири Трена“ ќе реализира изработка на изложбени паноа за денот на пролетта. Учениците од двете училишта ќе имаат работилница на која ќе изработуваат цртежи и стихотворби со кои ќе го означат почетокот на пролетта, и кои ќе бидат закачени на изложбени паноа.