Sunday, January 16, 2022

23.03 – ПУ „Драга Стојановска“ с.Држилово – Заедничка ученичка активност…

23.03 – ПУ „Драга Стојановска“ с.Држилово – Заедничка ученичка активност

Од 11:00 до 13:00 часот, 24 ученици од македонски и албански наставен јазик, од ОУ „Драга Стојановска“ од с.Сопиште, во етнички мешани екипи ќе реализираат спортски активности под мотото „Игри без граници“.