Thursday, January 27, 2022

23.03 – ОУ„Петар Здравковски Пенко“, Бутел – Заедничка активност помеѓу ученици од македонски , албански и турски наставен јазик…

23.03 – ОУ„Петар Здравковски Пенко“, Бутел – Заедничка активност помеѓу ученици од македонски , албански и турски наставен јазик

Од 12:00 до 13:30 часот, 24 ученици ќе учествуваат на работилница во која ќе ги искажат своите размислувања за сопствениот идентитет како и согледувањата за сличностите и разликите со другите. Изработените цртежи и паноа ќе бидат продукт од оваа работилница.