Monday, December 6, 2021

21-23.03 – Хотел Континентал, Скопје – Еднодневни работни средби со претставници од општината за тековни и планирани активности и достигнувања во рамките на МИО…

21-23.03 – Хотел Континентал, Скопје – Еднодневни работни состаноци до претставници од општината за тековни и планирани активности и достигнувања во рамките на МИО

Од 10:00 до 15:00 часот, на еднодневните работни средби со одговорните за образование во општините и со овластените просветни иснпектори ќе се разменат информации, согледувања и мислења за тековните и очекуваните активности и постигања на полето на МИО.