Monday, December 6, 2021

21.04 – ОУ „Пере Тошев“ с.Дупјачани, Долнени – Заедничка ученичка активност…

21.04 – ОУ „Пере Тошев“ с.Дупјачани, Долнени – Заедничка ученичка активност

12 ученици од 7 и 9 одделение, од македонски и албански наставен јазик, во етнички мешани групи ќе учествуваат на спортски натпревар во одбојка. Родителите ќе бидат во улога на судии на натпреварот.