Thursday, January 27, 2022

14.10 – ОУ „Гоце Делчев”, с. Теново – Ден на меѓуетничка интеграција во образованието…

14.10 – ОУ „Гоце Делчев”, с. Теново – Ден на меѓуетничка интеграција во образованието

Од 11:00 до 13:00 часот, во ОУ „Гоце Делчев“ с. Теново, Општина Брвеница ќе се презентираат заедничките ученички активности во меѓуучилишната соработка за МИО кои се спроведуваат преку соработка меѓу ученици, наставници и родители од сите три училишта од општина Брвеница – ОУ „Гоце Делчев”, ОУ „Коста Рацин” и ОУ „7 Марси”.