Friday, December 3, 2021

14-15.04 – Свети Николе, Крива Паланка, Маврово и Ростуше, и Центар Жупа – Состаноци со претставници од општини, СИТ-ови,…

14-15.04 – Свети Николе, Крива Паланка, Маврово и Ростуше, и Центар Жупа – Состаноци со претставници од општини, СИТ-ови и директори на училишта за продлабочена соработка за унапредување на активностите за МИО

На 14.04, од 10:00 до 11:30 часот, во општина Свети Николе – состанок со одговорни од општината, СИТ-ови и директори на училишта за разгледување на досегашните и планираните активности за 2015 година.

Од 13:00 до 14:30 часот, во ОУ „Јоаким Крчоски“ од Крива Паланка – состанок со одговорни од општината, СИТ-ови и директори на училишта за разгледување на досегашните и планираните активности за 2015 година.

На 15.04, од 10:00 до 11:30 часот, во општина Маврово и Ростуше – состанок со одговорни од општината, СИТ-ови и директори на училишта за разгледување на досегашните и планираните активности за 2015 година.

Од 13:00 до 14:30 часот, во општина Центар Жупа – состанок со одговорни од општината, СИТ-ови и директори на училишта за разгледување на досегашните и планираните активности за 2015 година.