Monday, September 27, 2021

13 и 15.03. – Скопје – Ревидирање на прирачникот за интегрална евалуација…

13 и 15.03. – Скопје – Ревидирање на прирачникот за интегрална евалуација врз основа на подобрувањата направени во Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата во соработка со Државниот просветен инспекторат.