Sunday, October 17, 2021

12.05 – ОУ ,,Лирија”, ОУ ,,А.С. Кикиш” и ОУ ,,Истикбал” , Тетово – Координативни состаноци со СИТови на 3 училишта заедно со одговорните за образование…

12.05 –  ОУ ,,Лирија”, ОУ ,,А.С. Кикиш” и ОУ ,,Истикбал” , Тетово – Координативни состаноци со СИТови на 3 училишта заедно со одговорните за образование

Од 10:00 до 14:00 часот, ќе се реализираат координативни средби со СИТовите во 3 основни училишта во Тетово, со цел да се согледаат моменталните состојби во рамките на МИО и ќе се дадат насоки  околу организирањето на наредните активности за МИО од страна на СИТовите преку соработка со одговорните за образование во општината.