Sunday, October 17, 2021

11.05 – ОУ „Маршал Тито“ с.Муртино, Струмица – Заедничка ученичка активност…

11.05 – ОУ „Маршал Тито“ с.Муртино, Струмица – Заедничка ученичка активност

Во рамки на програмата за Мали грантови, 20 ученици од македонски и турски наставен јазик ќе истражуваат за градбата на растенијата и животните. Друга група  на ученици ќе ја истражува реакцијата на различни метали со различни киселини.