Wednesday, December 8, 2021

09.06 – Прилеп – Финална презентација на заеднички ученички активности, поддржани од програмата…

09.06 – Прилеп – Финална презентација на заеднички ученички активности, поддржани од програмата за мали грантови, помеѓу ОУ „Блаже Конески“ од Прилеп и ОУ „Реџо Рушит Зајази“ од Зајаз

Од 12:00 до 14:00 часот, по реализирањето на заедничките ученички активности, двете училишта ќе имаат јавна презентација, пред претставници од локалната заедница, општината и училиштата, за воспоставеното партнерство и спроведените активности.