Friday, December 3, 2021

08.05 – Скопје – Заедничкa ученичкa активност помеѓу ООУ „Христијан Тодоровски–Карпош“ од Карпош и ООУ „Никола Вапцаров“ од Чаир…

08.05 – Скопје – Заедничкa ученичкa активност помеѓу ООУ „Христијан Тодоровски–Карпош“ од Карпош и ООУ „Никола Вапцаров“ од Чаир

Од 9:30 до 11:00, во рамки на програмата за мали грантови, училиштата ќе реализираат две активности. Во првата активност, учениците од V одделение ќе играат спортски и забавни игри во градскиот парк, додека во втората активност учениците од VIII и IX одделение ќе имаат спорстки турнир во салата на Христијан Тодоровски-Карпош.