Monday, December 6, 2021

08.03 – ОУ „Маршал Тито”, с.Муртино, Струмица – Заеднички ученички активности…

08.03 – ОУ „Маршал Тито”, с.Муртино, Струмица – Заеднички ученички активности

Од 10:00 до 11:00 часот, во рамки на програмата за Мали грантови, 20 ученици од двата наставни јазици (македонски и албански), ќе реализираат активност на тема „Како се празнува 8-ми Mарт, денот на жената. Учениците најпрво ќе истражуваат на интернет и од собраните материјали ќе подготват презентација на дадената тема.