Thursday, January 20, 2022

07.05 – Смилево – Заедничкa ученичкa активност во Музеј Смилево…

07.05 – Смилево – Заедничкa ученичкa активност во Музеј Смилево

Од 10:00 до 12:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, ОУ „Даме Груев“ од Смилево ќе се реализира заедничка активност со ученици од двата наставни јазици (македонски и албански). Во музејот Смилево ќе биде реализирана свечена приредба, со хор, оркестар и рецитаторска секција, на која ќе учествуваат 20 ученици од 1-9 одделение.