Wednesday, December 8, 2021

05.05 – Смилево – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Даме Груев“…

05.05 – Смилево – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Даме Груев“

Од 10:00 до 12:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира заедничка активност со ученици од 1-9 одделение, од двата наставни јазици (македонски и албански). Вкупно 35 ученици ќе земат активно учество во рамки на ликовната креативна работилница на тема Смилево.