Thursday, October 28, 2021

Работна средба за подобрување на индикаторите за квалитетот на работата на училиштата во контекст на меѓуетничка интеграција во образованието 26 септември, 2012

ПМИО во соработка со Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, општините, факултетите, невладини организации, основни и средни училишта работи на подобрување на Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата со содржини од меѓуетничка интеграција во образованието.