Wednesday, December 8, 2021

Прва дискусија на фокус групата за подобрување на Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата, одржана во просториите на МЦГО ,септември 17, 2012 Скопје

Прва дискусија на фокус групата за подобрување на Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата, одржана во просториите на МЦГО ,Септември 17, 2012 Скопје