Thursday, October 28, 2021

Обуки за дисеминација за меѓуетничка интеграција во образованието во основни и средни училишта од пилот општините (Бутел, Битола, Струмица и Тетово) oд 3.01 до 31.01.2013

Обуки за дисеминација за меѓуетничка интеграција во образованието во основни и средни училишта од пилот општините (Бутел, Битола, Струмица и Тетово) oд 3.01 до 31.01.2013