Monday, October 25, 2021

Еднодневна обука со претставници на стручните служби и училишното раководство од модел училиштата, Август 31, 2012, Гостивар

Еднодневна обука со претставници на стручните служби и училишното раководство од модел училиштата, Август 31, 2012, Гостивар