Monday, December 6, 2021

Водење на состаноци за поддршка за сите тековни училишни активности во модел училишта на 25 декември 2012 во Скопје и Гостивар; 27 декември 2012 во Кичево и Охрид

Средби за поддршка со наставниците, спроведувачи на проектните активности, како и средби со ученици, учесници во активностите.