Monday, October 25, 2021

Објава на повик за избор на мастер обучувачи во Компонентата за градење капацитети на училишното раководство и наставниците, 17 – 27 мај 2012

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието објавува повик за избор на мастер обучувачи во рамките на компонентата Градење на капацитети на училишното раководство и наставниците.

Опис на проектните активности

Активностите во оваа компонента се насочени кон зајакнување на капацитетите на образовните институции и општините за поддршка на реализацијата на мултиетничките активности во сите основни и средни училишта во Република Македонија.

Планирани се различни обуки на кои ќе учествуваат претставници од образовните институции, општините и училиштата (наставници, директори, стручни соработници, членови на училишен одбор, родители, ученици). Исто така, предвидени се активности за поддршка на училиштата со кои ќе се обезбеди одржливост на мултиетничките активности и по завршувањето на проектот. Проектните активности ќе се одвиваат од јуни 2012 до крајот на 2015 година.

Со проектните активности во сите основни и средни училишта ќе раководат тимови за училишна интеграција, применувајќи го приодот „делување на училиштето во целина“ со постојана поддршка и насоки што ќе ги добиваат во соработка со Бирото за развој на образованиео, Центарот за стручно образование и обука, Државниот просветен инспекторат, Државниот испитен центар и со општините во Република Македонија.

Очекувани резултати од реализација на проектот се:

·    Зголемени знаења на учениците за содржини кои може да придонесат за меѓуетничка комуникација и разбирање;
·    Зголемени знаења и вештини на наставниците и другите вработени во училиштата во спроведување мултиетнички активности во наставата и воннаставните активности;
·    Воспоставена соработка меѓу наставниците на професионален план насочена кон зголемување на меѓуетничкото разбирање и почитување во заедницата;
·    Зголемена соработка на училиштето со локалната заедница, училишните одбори и родителите во спроведување на заеднички мултиетнички активности/проекти со ученици;
·    Изграден систем на менторски активности за поддршка во активностите за меѓуетничка соработка;
·    Вклучени активности за меѓуетничка соработка во годишните програми за работа на училиштата;
·    Зголемена соработка и размена на добри практики меѓу училиштата во општината и/или меѓу општини преку мрежа на интегрирани училишта.

Начин на аплицирање

При аплицирањето треба да се имаат предвид следните работи:
1.    На повикот за избор на мастер обучувачи може да се пријават:
·    практичари од училишта (директори, стручна служба и наставници од основни и средни училишта);
·    наставници од наставнички факултети;
·    обучувачи од невладини организации.
2.    Избраните мастер обучувачи ќе имаат следни одговорности:
·    Учество во „обуки за обучувачи“ и комплетирање на процедурата за квалификување за обучувачи.
·    Спроведување на обуки со различни целни групи од основните и средните училишта поделени во три фази (пилот фаза – 2012; втора фаза – 2013 и трета фаза – 2014).
·    Поддршка на училиштата во дисеминација на обуките во училиштата.
3.    Заинтересираните кандидати за избор на мастер обучувачи треба да достават следни документи:
·    Кратка биографија;
·    Пополнет формулар за апликација кој што може да го најдат тука;
·    Приложени сертификати според насоките дадени во апликацијата.
4.    Апликацијата и другите документи се подготвуваат на македонски јазик. Aпликантите чиј што мајчиниот јазик е различен од македонскиот јазик да ги достават документите и на својот мајчин јазик.
5.    Изборот на мастер обучувачите ќе се прави врз основа на дефинирани критериуми според барањата дадени во формулаторот за апликација и приложените документи.
6.    Поднесувањето на апликацијата и другите документи ќе започне на 17.05.2012 и ќе трае до 27.05.2012 година.

Пополнетите апликации и другите наведени документи да се испратат:
·    по пошта на адреса ПМИО – Компонента 2, ул. Козле 1-б, Скопје и
·    по е-пошта до sjankulovska@mcgo.org.mk.

За подетални информации во врска со апликацијата може да ги контактирате Снежана Јанкуловска и Игор Ордев на телефон 2 3067 981 – локал 115 и 118.