Monday, December 6, 2021

Известување за извршениот избор на кандидати за мастер обучувачи во Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

По објавениот повик за поднесување апликации за мастер обучувачи  во периодот од 17 до 28 мај, 2012 год. Комисијата за избор, составена од претставници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование и обука и Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, од пријавените 245 кандидати за мастер обучувачи,  го изврши следниот избор:

# Регион Име и презиме
1. Скопски 1. Емилија Ветероска Јованоска
2. Злата Анчевска
3. Ана Блажева
4. Ниѓар Нагавци
2. Полошки 5. Сашо Мерџановски
6. Снежана Стојановска
7. Муамет Реџепи
8. Џемали Бeлули
9. Ѓулсер  Реџепи
3. Пелагониски 10. Мирослав Стојанов
11. Дијана Каравилоска
4. Југозападен 12. Марија Ковачевска
13. Лулзим Мехмеди
5. Североисточен 14. Маргарита Теодосиевска
15. Буниамин Мемеди
6. Источен 16. Лилјана Арсова
17. Диме Атанасовски
7. Вардарски 18. Маја Хеско
8. Југоисточен 19. Снежана Узунова

 

Изборот на горе наведените кандидати не подразбира стекнување на позиција мастер обучувач по автоматизам. Селектираните кандидати ќе учествуваат во обуки и во процедура со која ќе можат да се квалификуваат како мастер обучувачи.

Со проширувањето на опфатот на работа на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието во текот на следните години дополнително ќе се вклучуваат нови кандидати за мастер обучувачи.