Monday, September 27, 2021

Избрани училишта во рамките на пилот фазата на компонента 4

Избрани училишта во рамките на пилот фазата на компонента 4

Регион Општина Место Име на училиште
Полог Тетово Тетово ОУ Братство Миѓени
Скопје Чаир ОУ Тефејуз
Пелагонија Битола Битола ОУ Стив Наумов
Пелагонија Демир Хисар с. Жван ОУ Браќа Миладиновци
Пелагонија Ресен Ресен ОУ Мите Богоевски
Југоисток Струмица Струмица СОУ Никола Карев
Југоисток Струмица с. Муртино ОУ Маршал Тито
Полог Тетово Тетово СOУ 8ми Септември
Полог Боговиње с. Жеровјане ОУ Лириа
Скопје Бутел ОУ Живко Брајковски

Училиштата кои се избрани за да бидат вклучени во активностите на компонента 4 во пилот фазата не значи дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од нивната вклученост во понатамошните активности на Проектот.