Friday, December 2, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Поддршка на училиштата за да станат модел за меѓуетничка интеграција во образованието

Истакнувајќи го огромниот интерес што го пројавија училиштата за да постанат модел за меѓуетничка интеграција во образованието, комисијата за избор, која имаше доста напорна и одговорна задача, избра 4 од вкупно 75 пријавени училишта.

Беа избрани следните училишта:

  • Основно училиште „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“ – Охрид
  • Основно училиште „САНДЕ ШТЕРЈОВСКИ“ – Кичево
  • Средно градежно училиште „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
  • Средно економско општинско училиште „ГОСТИВАР“ – Гостивар

Овие модел училишта се очекува да придонесат за подлабоко разбирање на разновидните пристапи на етничката интеграција, и тоа преку вон-наставни, а доколку е возможно и преку наставни активности, односно зголемување на соработката меѓу наставниците и родителите од различно етничко потекло, што пак ќе придонесе децата да се стекнат со поголемо знаење за разновидните начини на учење, во кои составен дел е и принципот на вклучување.

Овие четири (4) училишта во првата пилот година ќе послужат како основа за надградување на проектот, односно негова примена во други основни и средни училишта, преку објавување на најдобрите практики и научени лекции и нивно пренесување во другите училишта низ земјата.

Тимот на проектот организираше три (3) училишни презентации во избраните училишта, и тоа за вработените во училиштата, за претставниците на родителските одбори и за училишните одбори. Презентацијата ги опфати основните концепти на меѓуетничката интеграција во образованието, очекуваната вклученост, придобивките и предностите од ангажманите, како и запознавање на училиштата со основањето на Училишните тимови за интеграција. Овие тимови ќе имаат главна улога во планирањето, координацијата и надзорот на училишните активности, вклучително и во самооценувањето на училиштата.

Прирачникот за избраните членови на Училишните тимови за интеграција (критериуми, изборна постапка, скала за оценување, наративен опис на улогите и одговорностите) беше поделен во училиштата, со цел да се подготви терен за следниот период кога треба да се формираат чилишните тимови за интеграција, да започнат со работа и бидат делотворни во своето работење.