Saturday, December 3, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Обуки за тимовите за училишна интеграција од пилот општините

Во партнерство со водечките образовни институции (БРО и ЦСОО), повеќе од 400 членови на Тимовите за училишна интеграција (ТУИ) од 58 училишта се собраа помеѓу 2 и 20 ноември, 2012 за да воспостават заедничка платформа за концептите на мултикултурно и мултиетничко општество.

Поделени во 13 групи, групите за обука на членовите на ТУИ дискутираа и споделуваа како ја гледаат ситуацијата по период од 20 години, со постигната меѓуетничка интеграција на училишно и општествено ниво во Македонија.

Кога ги презентираа своите планови за активности за постигнување на меѓуетничка интеграција на училишно ниво, тие осмислија крајно инвентивни следни заеднички активности за учениците. Тие вклучуваат: заеднички изведби со интеракција помеѓу етнички мешани групи ученици преку еднакво учество на сите етнички заедници (Македонци, Албанци, Турци, Роми, Бошњаци, Власи); спортување со натпревари помеѓу етнички мешани тимови од ученици од источна и западна Македонија (пр. вклучувајќи ученици од општината Тетово и општината Струмица); професионална соработка помеѓу наставниците од партнерските училишта при планирањето на заедничките активности со етнички мешани ученици со цел да се подобри квалитетот на образованието; соработка помеѓу ученичките тела при организирањето на заедничко дружење со цел да се дискутираат одредени теми и/или на заеднички екскурзии и многу повеќе.

Најголемиот дел од нивните погледи се во насока на тоа дека меѓуетничката комуникација ќе се подобри во реалноста – дека ќе постои заемно почитување помеѓу различните етнички заедници, со појава на многу мешани бракови и училишта со ученици од различни етнички потекла. Тоа е начинот на кој членовите на ТУИ ги дефинираа целите, коишто го насочуваат унапредувањето на емоционалните и социјални вештини на учениците, а за кои треба да се вложи труд во меѓуетнички интегрираното образование. Учесниците на обуките многу високо ги евалуираа работните методи, работната атмосфера, корисноста на темите за обука во училиштата, работата на мастер обучувачите и организацијата на обуката.