Thursday, January 20, 2022

Работни состаноци со претставници од основни и средни училишта од пилот општините Битола, Тетово, Струмица и Бутел

Во партнерство со Општинските советници за образование и главните образовни институции, беа организирани четири навистина корисни состаноци со претставници од основните и средните училишта (директори и раководства на училиштата) од пилот општините Струмица, Тетово, Битола и Бутел, во периодот меѓу 17 и 24 август 2012 год.

Целта на овие состаноци беше да ги запознаат раководствата на училиштата со концептот на меѓуетничката интеграција во образованието и истовремено да дознаат повеќе за улогата на главните институции во имплементацијата на проектните активности во училиштата.

Состаноците беа организирани од тимот на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието заедно со општините, а Бирото за развој на образованието и Државниот инспекторат за образование кои учествуваат на состаноците, ја истакнаа важноста од примената на меѓуетничката интеграција во образованието. Со цел да се зголеми интеракцијата и да се зближат учениците од различно етничко потекло, тие ќе се запознаат со начините на учество во развојот и градењето на општеството, во духот на мултикултурата и различностите.

Општинските советници за образование ќе бидат активно вклучени во координацијата на активностите меѓу училиштата на општинско ниво, и ќе ги поддржуваат и насочуваат проектните активности во училиштата.

Претставници од Бирото за развој на образованието отворено изјавија за време на нивната презентација дека училиштата ќе добијат целосна поддршка со цел да се унапреди знаењето, да се развијат вештини кај наставниците за примена на пристапи и организирање на активности кои ја унапредуваат меѓуетничката интеграција во образованието; на учесниците да им биде понудено знаење преку различни техники и активности кои придонесуваат кон подобра меѓуетничка интеракција и разбирање; зголемување на соработката меѓу училиштата и родителите, училишните одбори и локалните заедници преку бројни мултиетнички активности со учениците; меѓуетничка соработка за примена на добрите практики од училиштата; и вклучување на активности за меѓуетничка интеграција во годишните програми на училиштата.

Претставниците од Државниот инспекторат за образование нагласија дека интегралното оценување исто така претставува алатка која го проверува и оценува спроведувањето на активностите за меѓуетничка интеграција во образованието, кое треба да биде проследено со препораки за подобрувања, доколку е потребно.  Покрај тоа, преку годишните извештаи кои ќе го опишуваат квалитетот на образовниот процес во основните и средните училишта, исто така ќе се известува и за напредокот на меѓуетничката интеграција во образованието на национално ниво.

Тимот на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието ќе продолжи да ги вклучува во идните активности општините и главните образовни институции со цел да обезбеди одржливост на резултатите и системско вклопување на меѓуетничката интеграција во образованието и соработка во училиштата.