Monday, February 27, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Поддршка на училиштата за да станат модел за меѓуетничка интеграција во образованието

Истакнувајќи го огромниот интерес што го пројавија училиштата за да постанат модел за меѓуетничка интеграција во образованието, комисијата за избор, која имаше доста напорна и одговорна задача, избра 4 од вкупно 75 пријавени училишта.

Беа избрани следните училишта:

  • Основно училиште „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“ – Охрид
  • Основно училиште „САНДЕ ШТЕРЈОВСКИ“ – Кичево
  • Средно градежно училиште „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
  • Средно економско општинско училиште „ГОСТИВАР“ – Гостивар

Овие модел училишта се очекува да придонесат за подлабоко разбирање на разновидните пристапи на етничката интеграција, и тоа преку вон-наставни, а доколку е возможно и преку наставни активности, односно зголемување на соработката меѓу наставниците и родителите од различно етничко потекло, што пак ќе придонесе децата да се стекнат со поголемо знаење за разновидните начини на учење, во кои составен дел е и принципот на вклучување.

Овие четири (4) училишта во првата пилот година ќе послужат како основа за надградување на проектот, односно негова примена во други основни и средни училишта, преку објавување на најдобрите практики и научени лекции и нивно пренесување во другите училишта низ земјата.

Тимот на проектот организираше три (3) училишни презентации во избраните училишта, и тоа за вработените во училиштата, за претставниците на родителските одбори и за училишните одбори. Презентацијата ги опфати основните концепти на меѓуетничката интеграција во образованието, очекуваната вклученост, придобивките и предностите од ангажманите, како и запознавање на училиштата со основањето на Училишните тимови за интеграција. Овие тимови ќе имаат главна улога во планирањето, координацијата и надзорот на училишните активности, вклучително и во самооценувањето на училиштата.

Прирачникот за избраните членови на Училишните тимови за интеграција (критериуми, изборна постапка, скала за оценување, наративен опис на улогите и одговорностите) беше поделен во училиштата, со цел да се подготви терен за следниот период кога треба да се формираат чилишните тимови за интеграција, да започнат со работа и бидат делотворни во своето работење.