Friday, September 18, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Поддршка на училиштата за да станат модел за меѓуетничка интеграција во образованието

Истакнувајќи го огромниот интерес што го пројавија училиштата за да постанат модел за меѓуетничка интеграција во образованието, комисијата за избор, која имаше доста напорна и одговорна задача, избра 4 од вкупно 75 пријавени училишта.

Беа избрани следните училишта:

  • Основно училиште „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“ – Охрид
  • Основно училиште „САНДЕ ШТЕРЈОВСКИ“ – Кичево
  • Средно градежно училиште „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
  • Средно економско општинско училиште „ГОСТИВАР“ – Гостивар

Овие модел училишта се очекува да придонесат за подлабоко разбирање на разновидните пристапи на етничката интеграција, и тоа преку вон-наставни, а доколку е возможно и преку наставни активности, односно зголемување на соработката меѓу наставниците и родителите од различно етничко потекло, што пак ќе придонесе децата да се стекнат со поголемо знаење за разновидните начини на учење, во кои составен дел е и принципот на вклучување.

Овие четири (4) училишта во првата пилот година ќе послужат како основа за надградување на проектот, односно негова примена во други основни и средни училишта, преку објавување на најдобрите практики и научени лекции и нивно пренесување во другите училишта низ земјата.

Тимот на проектот организираше три (3) училишни презентации во избраните училишта, и тоа за вработените во училиштата, за претставниците на родителските одбори и за училишните одбори. Презентацијата ги опфати основните концепти на меѓуетничката интеграција во образованието, очекуваната вклученост, придобивките и предностите од ангажманите, како и запознавање на училиштата со основањето на Училишните тимови за интеграција. Овие тимови ќе имаат главна улога во планирањето, координацијата и надзорот на училишните активности, вклучително и во самооценувањето на училиштата.

Прирачникот за избраните членови на Училишните тимови за интеграција (критериуми, изборна постапка, скала за оценување, наративен опис на улогите и одговорностите) беше поделен во училиштата, со цел да се подготви терен за следниот период кога треба да се формираат чилишните тимови за интеграција, да започнат со работа и бидат делотворни во своето работење.