Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Обуки за тимовите за училишна интеграција од пилот општините

Во партнерство со водечките образовни институции (БРО и ЦСОО), повеќе од 400 членови на Тимовите за училишна интеграција (ТУИ) од 58 училишта се собраа помеѓу 2 и 20 ноември, 2012 за да воспостават заедничка платформа за концептите на мултикултурно и мултиетничко општество.

Поделени во 13 групи, групите за обука на членовите на ТУИ дискутираа и споделуваа како ја гледаат ситуацијата по период од 20 години, со постигната меѓуетничка интеграција на училишно и општествено ниво во Македонија.

Кога ги презентираа своите планови за активности за постигнување на меѓуетничка интеграција на училишно ниво, тие осмислија крајно инвентивни следни заеднички активности за учениците. Тие вклучуваат: заеднички изведби со интеракција помеѓу етнички мешани групи ученици преку еднакво учество на сите етнички заедници (Македонци, Албанци, Турци, Роми, Бошњаци, Власи); спортување со натпревари помеѓу етнички мешани тимови од ученици од источна и западна Македонија (пр. вклучувајќи ученици од општината Тетово и општината Струмица); професионална соработка помеѓу наставниците од партнерските училишта при планирањето на заедничките активности со етнички мешани ученици со цел да се подобри квалитетот на образованието; соработка помеѓу ученичките тела при организирањето на заедничко дружење со цел да се дискутираат одредени теми и/или на заеднички екскурзии и многу повеќе.

Најголемиот дел од нивните погледи се во насока на тоа дека меѓуетничката комуникација ќе се подобри во реалноста – дека ќе постои заемно почитување помеѓу различните етнички заедници, со појава на многу мешани бракови и училишта со ученици од различни етнички потекла. Тоа е начинот на кој членовите на ТУИ ги дефинираа целите, коишто го насочуваат унапредувањето на емоционалните и социјални вештини на учениците, а за кои треба да се вложи труд во меѓуетнички интегрираното образование. Учесниците на обуките многу високо ги евалуираа работните методи, работната атмосфера, корисноста на темите за обука во училиштата, работата на мастер обучувачите и организацијата на обуката.