Thursday, January 20, 2022

Партнери на Проектот

1.       Соработка со клучните образовни институции и со општините
Тимот на Проектот ќе соработува со следните општини и клучни образовни институции:

а) Министерство за образование и наука
б) Биро за развој на образование
в) Државен просветен инспекторат
г) Државен испитен центар
д) Центар за стручно образование и обука
ѓ) сите оштини

2. Партнери на Проектот
Со цел да обезбеди релевантна експертиза и соработка при имплементирањето на проектните активности, а истовремено да стекнува нови знаења преку заедничко градење на капацитети, Проектот ќе работи во партнерство со следните локални невладини организации:

–          Центар за човекови права и разрешување конфликти
–          Македонски институт за медиуми
–          Лоја
–          Сумнал
–          Младински образовен форум
–          Мултимедија