Sunday, May 16, 2021

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која учествуваа 10 наставници од петте средни училишта од Македонија кои претходно беа обучени и спроведуваа креативни работилници и форум театар методологија.

Целта на обуката беше дополнително да се развијат вештините и стручноста на наставниците за тие понатаму да можат да го пренесат стекнатото знаење на учениците во рамки на своите училишта.

Преку комбинација од индивидуална и групна работа, процесот на учење преку искуства беше особено интересен за наставниците.

Во текот на февруари, наставниците кои ја проследија обуката ќе формираат креативни корнери и ќе го водат овој креативен и одржлив процес со средношколците во своите училишта. Во рамки на креативните корнери, поврзувајќи ги практиките од современата уметност со секојдневниот живот и образованието, како и запознавајќи ги културите на другите, учениците ќе имаат можност заеднички да создаваат креативни продукти.

Со цел да се поддржат и успешно да се спроведат активностите во рамки на креативните корнери, на крајот на обуката на наставниците свечено им се доделија компјутери.