Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Алатки за успешно спроведување на заеднички активности

ВИДОВИ АКТИВНОСТИ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ

КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА ЗАЕДНИЧКА АКТИВНОСТ

KRITERET E REALIZIMIT TË SUKSESSHËM TË AKTIVITETIT TË PËRBASHKËT PËR INTEGRIMIN NDËRETNIK NË ARSIM

ЕLLOJE TË AKTIVITETEVE PËR INTEGRIMIN NDËRETNIK NË ARSIM PËR ARSIMTARËT DHE NXËNËSIT

EĞİTİMDE ETNİKLERARASI ENTEGRASYON FAALİ YETLERİNİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE …

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİT İMDE ETNİKLERARASI ENTEGRASYON FAALİ…

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА МЕЂУ ЕТНИЧКУ ИНТЕГРАЦИЈУ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА НАСТАВНИКЕ И …

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УСПЕШНО С ПРОВЕДЕНУ ЗАЈЕДНИЧКУ АК ТИВНОСТ