Friday, January 20, 2017
Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Градење на капацитети

Приод на целосен опфат на училиштето кој ќе овозможи континуиран развој на активностите за меѓуетничко интегрирање во средината, каде што клучните учесници во образованието активно ќе учествуваат и ќе организираат различни работилници за професионален развој, активности за учење организирани на ниво на училиште и последователна менторска програма, ќе претставуваат јадро преку кое ќе се постигнат целите на Компонентата 2.

Наставниците, раководствата на училиштата, членовите на училишниот одбор, родителите и одговорните за образование на општините ќе се стекнат со вештини што се потребни за успешно интегрирање во нивните училишта. Ова ќе го постигнеме преку:

  • Оспособување на претставници од клучните образовни институции за координација на сите засегнати страни да работат заедно со цел да се постигне заедничката цел – одржлива меѓуетничка интеграција во образованието;
  • Развивање на модули и спроведување на квалитетни обуки во повеќе фази за учесниците во образованието;
  • Воспоставување на систем за следење и менторство меѓу корисниците со цел да се одржат постигнувањата и по завршувањето на Проектот;
  • Зајакнување на капацитетите на општинските власти за креирање на ресурси, ефективна координација и евалуација на напорите на општината и училиштето за имплементирање на интегрираното образование;
  • Градење на капацитетите на училишното раководство кое треба да го предводи процесот на креирање и одржување на интегрираното образование, како и да гради однос на меѓусебна поддршка со училишната заедница;
  • Вклучување на училишните одбори во процесот на планирање, носење одлуки и менаџирање на напорите за интегрирање на образованието и зајакнување на соработката со локалните заедници;
  • Вклучување на родителите во училишни активности со цел да се подобри меѓуетничката комуникација и да се надминат етничките и социјалните разлики;
  • Подобрување на капацитетот на наставниците за поефективно користење на приодите за меѓуетничка интеграција во нивните училници и во целото училиште;
  • Подобрување на активната комуникација и соработка помеѓу учениците од различна етничка припадност.