Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Градење на капацитети

Приод на целосен опфат на училиштето кој ќе овозможи континуиран развој на активностите за меѓуетничко интегрирање во средината, каде што клучните учесници во образованието активно ќе учествуваат и ќе организираат различни работилници за професионален развој, активности за учење организирани на ниво на училиште и последователна менторска програма, ќе претставуваат јадро преку кое ќе се постигнат целите на Компонентата 2.

Наставниците, раководствата на училиштата, членовите на училишниот одбор, родителите и одговорните за образование на општините ќе се стекнат со вештини што се потребни за успешно интегрирање во нивните училишта. Ова ќе го постигнеме преку:

  • Оспособување на претставници од клучните образовни институции за координација на сите засегнати страни да работат заедно со цел да се постигне заедничката цел – одржлива меѓуетничка интеграција во образованието;
  • Развивање на модули и спроведување на квалитетни обуки во повеќе фази за учесниците во образованието;
  • Воспоставување на систем за следење и менторство меѓу корисниците со цел да се одржат постигнувањата и по завршувањето на Проектот;
  • Зајакнување на капацитетите на општинските власти за креирање на ресурси, ефективна координација и евалуација на напорите на општината и училиштето за имплементирање на интегрираното образование;
  • Градење на капацитетите на училишното раководство кое треба да го предводи процесот на креирање и одржување на интегрираното образование, како и да гради однос на меѓусебна поддршка со училишната заедница;
  • Вклучување на училишните одбори во процесот на планирање, носење одлуки и менаџирање на напорите за интегрирање на образованието и зајакнување на соработката со локалните заедници;
  • Вклучување на родителите во училишни активности со цел да се подобри меѓуетничката комуникација и да се надминат етничките и социјалните разлики;
  • Подобрување на капацитетот на наставниците за поефективно користење на приодите за меѓуетничка интеграција во нивните училници и во целото училиште;
  • Подобрување на активната комуникација и соработка помеѓу учениците од различна етничка припадност.