Monday, December 6, 2021

20.06 – Крушево – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од СОУ „Наум Наумовски Борче“ од Крушево, ОУ „Круме Волнароски“ од Прилеп и ОУ „Јонче Смугрески“ од Кривогаштани

20.06 – Крушево – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од СОУ „Наум Наумовски Борче“ од Крушево, ОУ „Круме Волнароски“ од Прилеп и ОУ „Јонче Смугрески“ од Кривогаштани