Thursday, January 20, 2022

Избрани училишта во компонента 4 – фаза II

Избрани училишта во рамките на компонента 4 – фаза II

Регион Општина Место Име на училиштето
Североисток Куманово Куманово ОСТУ Наце Буѓони
Исток Пробиштип Пробиштип ОУ Браќа Миладиновци
Исток Виница Виница СОУ Ванчо Прке
Исток Кочани Кочани ОУ Никола Карев
Скопје Скопје Скопје СУГС Јосип Броз Тито
Југозапад Струга Струга ОУ Јосип Броз Тито
Вардар Велес Велес ССОУ Димитрија Чуповски
Североисток Старо Нагоричане Драгоманце ОУ Христијан Тодоровски Карпош
Исток Штип Штип ОУ Гоце Делчев
Скопје Центар Центар ОУ Димитар Миладинов

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во фаза II во рамките на компонента 4 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.