Friday, December 3, 2021

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул 24.08.2012

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Име на училиштето Општина Тип на проект Избрана компанија
1 ОУ Стив Наумов Битола Реконструкција на кров Опрема Градинг, Скопје
2 ОУ Браќа Миладиновци Демир Хисар Реконструкција на кров Анол Импекс, Скопје
3 ОУ Мите Богоевски Ресен Реконструкција на кров Симак Инжињеринг, Скопје
4 ОУ Маршал Тито Струмица, Муртино Реконструкција на кров Анол Импекс, Скопје