Thursday, January 27, 2022

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 29 јули 2013

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 Промена на стреи, плафони, фасада и врати во средното училиште „Наце Буѓони“, општина Куманово Анол – Импекс, Скопје