Sunday, January 16, 2022

19-22.05 – Отешево – Настава во природа…

19-22.05 – Отешево – Настава во природа

Од 19 до 22 мај ученици од петто одделение од ОУ ,,Братство Единство”, Охрид ќе учествуваат на четиридневна настава во природа при што ќе има заеднички интегрирани часови, слободни, рекреативни и забавни активности меѓу ученици што учат на различни наставни јазици. Околу 70 ученици и пет наставници ќе учествуваат на активноста.