Sunday, October 17, 2021

26.08 – Охрид– Обука за реализирање на заеднички ученички активности со ОУ „Братство Единство“, Охрид и ОУ „Санде Штерјоски“, Кичево

26.08 – Охрид– Обука за реализирање на заеднички ученицчки активности со ОУ „Братство Единство“, Охрид и ОУ „Санде Штерјоски“, Кичево