Friday, December 3, 2021

Фацилитација на меѓу-училишна средба за координација и развивање на акциони планови. ОУ „Бајрам Шабани“ и ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово на 20 јуни 2013

Фацилитација на меѓу-училишна средба за координација и развивање на акциони планови. ОУ „Бајрам Шабани“ и ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово на 20 јуни 2013