Saturday, October 16, 2021

Фацилитација на меѓу-училишна средба за координација и развивање на акциони планови

Фацилитација на меѓу-училишна средба за координација и развивање на акциони планови со средното економско
училиште Гостивар и СУ „Здравко Цветковски“, Скопје, во Центарот за човекови права и разрешување конфликти, 3.07.2013 како и со ОУ „Санде Штерјоски“, Кичево и ОУ „Братство Единство“, Охрид, во Охрид, 4.07.2013