Sunday, January 16, 2022

Правењето на макети – добар начин на интегрирање

Како дел од ПМИО активностите на компонентата за модел училишта, мешана група од 24 ученици од средното училиште Здравко Цветковски, со различни наставни јазици се среќава еднаш неделно по еден час. Во многу конструктивна и пријатна атмосфера, предводена од четири македонски и албански наставници, учениците го надоградуваат своето знаење, професионалните вештини, соработката, но исто така ја развиваат страста во градењето макети на куќи и градини.

Работејќи заедно и создавајќи макети, тие соработуваат и произведуваат нешто многу повредно за нив и за општеството во исто време; взаемен однос, размена на мислења и информации, помагање еден на друг и создавање на односи на меѓузависност. Училиштето настојува да ги зајакне овие вештини на учениците и да обезбеди повеќе можности за учениците од различните заедници во нивната комуникација.

“Учениците се извонредни, се што ние треба да направите е да им понудиме нешто интересно. Не е важно со кого се, се додека уживаат во тоа што го прават “, рече еден од наставниците.