Sunday, October 17, 2021

Одржување на состаноци за поддршка на сите тековни училишни активности во модел училиштата на 29 Ноември 2012 година во Кичево и Охрид; 30 ноември 2012 година во Скопје и Гостивар

Средби за подршка со наставниците, спроведувачи на проектните активности и собирање на информации од учениците, учесници во активностите